ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεθνής Ελεγκτική εταιρεία

Metric trade

Metric Trade

 Χορηγός 4   Χορηγός 5 
προβληθείτε εδώ...   προβληθείτε εδώ...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕΔΥΚΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Του εδρεύοντος στην Αθήνα Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ».

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΕΝΩΣΕΙΣ

1. Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα

1. Ιδρύεται στην Αθήνα Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Σ.Ε.Δ.Υ.Κ.Α.», εφεξής χάριν συντομίας καλούμενο ως ο «Σύνδεσμος».

2. Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία του Συνδέσμου θα αποδίδεται σε μετάφραση ως «Association of Companies on Investment Services in Securities» και ο διακριτικός του τίτλος ως «S.E.D.Y.K.A.».

3. Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα κυκλική, στο κέντρο της οποίας αποτυπώνεται ο διακριτικός του τίτλος «Σ.Ε.Δ.Υ.Κ.Α.» και περιφερειακά η επωνυμία του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ» με το έτος ιδρύσεως 1997.

4. Έδρα του Συνδέσμου είναι ο Δήμος Αθηναίων.

 

2. Σκοπός

Σκοπός του Συνδέσμου είναι :α) Η μέριμνα δια την προστασία των επαγγελματικών συµφερόντων των µελών του, β) Η υποστήριξη και ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης ανάμεσα στα µέλη και υπόλοιπα µέλη των Ελληνικών επενδυτικών Επιχειρήσεων, γ) Η συστηματική παρακολούθηση όλων των επαγγελματικών ζητημάτων του κλάδου, δ) Η εν γένει συµβολή του Συνδέσμου εις την βελτίωση και προαγωγή της ποιότητας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εν συvδυασμό µε τα γενικότερα συµφέροντα των μελών του αλλά και του κοινωνικού συνόλου.

3. Μέσα

Ο Σύνδεσμος χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο για την πραγμάτωση του σκοπού του. Στο πλαίσιο αυτό, τέτοια μέσα είναι ιδίως:

α) Η ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας που συμβάλλει στην προαγωγή και την ενίσχυση του ρόλου και της εύρυθμης λειτουργίας των Μελών του Συνδέσμου στον ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο και τον ευρύτερο χώρο των κεφαλαιαγορών, όπως ενδεικτικά μορφωτικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων ανάπτυξης και εδραίωσης σχέσεων συνεργασίας με αρχές και φορείς του χώρου αυτού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδίως με διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, συμμετοχή σε forum, διαδικασίες διαβουλεύσεων, ομάδες εργασίας, εκδόσεις σχετικών βοηθημάτων, συγγραμμάτων, ανάπτυξη επιμορφωτικών ή εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, υιοθέτηση διαδικασιών ενημέρωσης των Μελών, με εγκυκλίους, ανακοινώσεις, δελτία τύπου και άλλα μέσα ενημέρωσης.

β) Η πραγματοποίηση διαβημάτων, με την υποβολή προτάσεων, εισηγήσεων και αιτημάτων, όπως ενδεικτικά προς την Τράπεζα της Ελλάδος, τις δημόσιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, τα κατά τόπους επιμελητήρια, τις συναφείς συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα αρμόδια υπουργεία, το Χ.Α. και την Ε.Χ.Α.Ε. ως θεσμικό φορέα συνδεόμενων με το Χ.Α. λειτουργιών και συστημάτων, τις ευρωπαϊκές ή και διεθνείς επιτροπές, που σχετίζονται με το χώρο της Κεφαλαιαγοράς, την τοπική αυτοδιοίκηση και κάθε άλλο σχετικό φορέα ή αρχή για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά συμφέροντα των Μελών του για τη διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν στα κοινά επαγγελματικά συμφέροντα των Μελών του, ως και σε εκείνα του ευρύτερου επιχειρηματικού χώρου.

γ) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου με τη διαρκή επαφή των Μελών του και την εδραίωση κλίματος συναδερφικής αλληλεγγύης προς εξύψωση του κύρους του επαγγέλματος των Μελών και η διοργάνωση προς τούτο διαφόρων πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων επιμόρφωσης των Μελών με διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις.

δ) Η διοργάνωση συνεδρίων, παρουσιάσεων, σεμιναρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων, αυτόνομα ή και σε συνεργασία με άλλα παρεμφερή σωματεία, συνδέσμους, ενώσεις ή άλλους φορείς στο πλαίσιο των σκοπών του Συνδέσμου και των συνδεόμενων με αυτόν επαγγελματικών επιδιώξεων των Μελών του και προς το σκοπό επίτευξης συνεργιών, όπου τούτο κρίνεται σκόπιμο, με τα ως άνω πρόσωπα και φορείς.

ε) Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών, τεχνικών επιτροπών για την προώθηση των συμφερόντων και του σκοπού του Συνδέσμου.

στ) Η ίδρυση παραρτημάτων (όπως γραφεία) και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, εκτός Αθηνών, ή και στο εξωτερικό, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία και γενικά τον τρόπο λειτουργίας των παραρτημάτων και

ζ) Η σύνδεση, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, με άλλα σωματεία που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, σχηματίζοντας ενώσεις σωματείων, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες ανάλογα με την περίπτωση.

 

4. Παραρτήματα – Ενώσεις

Για την εξυπηρέτηση του σκοπού του ο Σύνδεσμος μπορεί:

α) να ιδρύει παραρτήματα (όπως γραφεία) και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, εκτός Αθηνών, ή και στο εξωτερικό, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία και γενικά τον τρόπο λειτουργίας των παραρτημάτων, καθώς και

β) να συνδέεται, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, με άλλα σωματεία που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, σχηματίζοντας ενώσεις.

 

5. Άλλα θέματα λειτουργίας

1. Ο Σύνδεσμος μπορεί να υπάρχει εφόσον τα Μέλη του δεν είναι λιγότερα από είκοσι (20). Υπό την προϋπόθεση αυτή, ο Σύνδεσμος μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου σωματείου ή να συνδέεται άλλως με άλλα σωματεία σχηματίζοντας αυτοτελείς ενώσεις.

2. Ο Σύνδεσμος έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία ως προς τη λειτουργία του, η οποία και διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και της σωματειακής νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου σωματείου ανεξάρτητα από το βαθμό του στην αυτονομία αυτή, χωρίς διάταξη νόμου, δεν γίνεται αποδεκτή, θα απορρίπτεται δε υποχρεωτικά από τα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου.

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

1. Ο αριθμός των Μελών του Συνδέσμου ορίζεται απεριόριστος.

2. Η ιδιότητα του Μέλους δεν μεταβιβάζεται ούτε εκχωρείται σε τρίτους.

 

6. Μέλη

1. Εκτός της περίπτωσης των Επιτίμων Μελών του άρθρου 6, Μέλη του Συνδέσμου είναι τα φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία κατά κύριο λόγο ασκούν το επάγγελμα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών λήψης και διαβίβασης εντολών ως ακριβώς ο Νόμος 3606/2007 αναφέρει καθώς και οι σχετικές οδηγίες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ειδικότερα, μέλη του Συνδέσμου μπορούν να καταστούν και οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.), που λειτουργούν νόμιμα καθώς και οι Ε.Π.Ε.Υ. των οποίων οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιορίζονται στην λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, την παροχή επενδυτικών συμβουλών καθώς κα την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίων όπως οι παραπάνω υπηρεσίες εξειδικεύονται στο άρθρο 4 του Ν. 3606/2007 καθώς και οι αντίστοιχες εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Με την είσοδό του στον Σύνδεσμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, το Μέλος ορίζει, με έγγραφό του προς τον Σύνδεσμο, τον ή τους αντιπροσώπους του στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου.

3. Τα Μέλη δια των εκπροσώπων τους δικαιούνται, αλλά και υποχρεούνται, να συμμετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Δικαιούνται, επίσης, να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν πως συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου με έγγραφη πρότασή τους προς τα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση.

4. Τα Μέλη έχουν ιδίως τις εξής υποχρεώσεις:

α) Να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς.

β) Να τηρούν πιστά τους Νόμους και τις Αποφάσεις της Πολιτείας και των Αρχών, ως και να συμμορφώνονται προς τις πάσης φύσεως αποφάσεις, συστάσεις, οδηγίες, εγκυκλίους και ανακοινώσεις, που σχετίζονται με τη νόμιμη λειτουργία τους.

γ) Να τηρούν πιστά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις εκάστοτε συνοδευτικές ή εκτελεστικές αυτού αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, ως και να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις, τα πειθαρχικά μέτρα, τις συστάσεις, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στη συμμετοχή τους στον Σύνδεσμο.

δ) Να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες με τους σκοπούς και το κύρος του Συνδέσμου και γενικότερα σε ενέργειες και συμπεριφορές που προσβάλλουν τη συναλλακτική πίστη, τις κρατούσες στις συναλλαγές συνήθειες, καθώς και τα συναλλακτικά ήθη και έθιμα.

ε) Να εκπληρώνουν κανονικά τις προς τον Σύνδεσμο οικονομικές υποχρεώσεις τους.

στ) Να γνωστοποιούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, κάθε μεταβολή που λαμβάνει χώρα, ιδίως αυτές που αφορούν στη νομική μορφή της εταιρείας από την οποία έλκουν τη σχετική ιδιότητα Μέλους.

ζ) Να γνωστοποιούν στον Σύνδεσμο τα εκάστοτε ισχύοντα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας του Μέλους, κατ’ ελάχιστον δε τη διεύθυνση της εταιρείας, τα στοιχεία του ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου (e-mail), ως και τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τηλεομοιοτυπίας (fax).

 

7. Επίτιμα Μέλη και Επίτιμοι Πρόεδροι

1. Επίτιμα Μέλη μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως προσωπικότητες που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στον Σύνδεσμο συμβάλλοντας στην επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.

2. Σε άτομα (φυσικά πρόσωπα) που διετέλεσαν Πρόεδροι του Συνδέσμου ή που συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη των σκοπών του μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου Προέδρου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα Επίτιμα Μέλη και οι Επίτιμοι Πρόεδροι έχουν δικαίωμα παραστάσεως και συμμετοχής στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, δεν λαμβάνονται όμως υπόψη κατά το σχηματισμό της απαρτίας των Γενικών Συνελεύσεων και στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, με μόνη αυτή την ιδιότητά τους.

 

8. Προϋποθέσεις  και διαδικασία εγγραφής Μελών

1. Για την εγγραφή ως Μέλους στον Σύνδεσμο, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό, όπως αυτές εκάστοτε εξειδικεύονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

2.Προκειμένου για την ως άνω εγγραφή μέλους, πρέπει να υποβάλεται εγγράφως αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογεγραμμένη (στην περίπτωση Ν.Π.Ι.Δ.) από το νόμιμο εκπρόσωπό του Νομικού Προσώπου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως εκάστοτε καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Η ιδιότητα του Μέλους αποκτάται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση εγγραφής εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση αυτού.

4. Η υποβολή αίτησης εγγραφής συνιστά αυτοδικαίως αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου μέλους του Καταστατικού του Συνδέσμου, ως και των πάσης φύσεως εκδιδόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο συνοδευτικών ή εκτελεστικών του Καταστατικού αποφάσεων.

5. Ο Σύνδεσμος δικαιούται να δημοσιοποιεί την έγκριση αιτήσεων εγγραφής και να καθιστά δημόσια γνωστή την ταυτότητα των εγκριθέντων μελών.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει αίτηση εγγραφής με αιτιολογημένη απόφαση εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναβάλει την έκδοση απόφασης επί της αίτησης εάν τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από το υποψήφιο μέλος δεν είναι επαρκή ή επαρκώς τεκμηριωμένα για την κρίση της αίτησης, ορίζοντας στη σχετική απόφασή του το χρόνο της αναβολής. Η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα εάν δεν προσκομιστούν εντός του χρόνου της αναβολής τα σχετικώς ζητηθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο στοιχεία.

8. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται στο υποψήφιο μέλος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

9. Η ιδιότητα του Μέλους αποκτάται μετά πάροδο ενός (1) μηνός από την ημέρα της συνεδρίασης κατά την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της αίτησής του. Με την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους, γίνεται και η εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Συνδέσμου. Η εγγραφή στο εν λόγω μητρώο έχει επικυρωτικό και μόνο χαρακτήρα ως προς την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας.

10. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης ή παράλειψης εξέτασής της εντός της ως άνω προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών, το υποψήφιο μέλος δικαιούται να προσβάλει την απορριπτική απόφαση από την κοινοποίησή της ή την άπρακτη παρέλευση της σχετικής προθεσμίας σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό του Νόμου.

 

9. Αποχώρηση Μέλους

1. Κάθε Μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο οποτεδήποτε, γνωστοποιώντας εγγράφως την απόφασή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Μέλος που εξέρχεται υποχρεούται να καταβάλει τις οφειλόμενες προς το Σύνδεσμο συνδρομές το αργότερο μέχρι την ημερομηνία γνωστοποίησης της περί αποχώρησης απόφασής του.

3. Επανεγγραφή Μέλους που αποχώρησε επιτρέπεται οποτεδήποτε.

10. Αποβολή Μέλους

1. Μέλος αποβάλλεται από τον Σύνδεσμο, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τους παρακάτω λόγους:

α) Εάν εκλείψουν οι προϋποθέσεις εγγραφής του.

β) Εάν ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Συνδέσμου.

2. Μέλος αποβάλλεται από τον Σύνδεσμο, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης, εάν καθυστερεί για δύο (2) συναπτά έτη την καταβολή της οικονομικής του συνδρομής προς τον Σύνδεσμο.

3. Σε κάθε περίπτωση το υπό κατηγορία Μέλος έχει δικαίωμα απολογίας, δια του νομίμου εκπροσώπου του, με βάση τους ακόλουθους όρους. Πρέπει να κοινοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως η πρόσκληση για απολογία δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκλησή του για λήψη σχετικής απόφασης. Το υπό κατηγορία Μέλος μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία για την υπεράσπισή του. Αν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στο Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται να λάβει απόδειξη.

4. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής αποβολής, με την ίδια ως άνω διαδικασία.

5. Η περί αποβολής απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, ήτοι θα πρέπει να μνημονεύει τόσο το άρθρο του Καταστατικού που παραβιάζεται, όσο και το παράπτωμα του Μέλους και το βαθμό του πταίσματός του.

6. Επανεγγραφή Μέλους που έχει αποβληθεί επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο εφόσον κατά το χρόνο της επανεγγραφής έχουν εκλείψει οι λόγοι που επέβαλαν την αποβολή του.

 

11. Διαγραφή από το Μητρώο Μελών

1. Με την αποχώρηση ή την αποβολή του, το Μέλος διαγράφεται από το Μητρώο Μελών του Συνδέσμου και δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συνδέσμου. Ευθύνεται όμως για την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τον Σύνδεσμο για όσο χρόνο διετέλεσε Μέλος του.

2. Η διαγραφή διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται, ως προς μεν την περίπτωση της αποχώρησης, κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τη γνωστοποίηση της αποχώρησης, ως προς δε την περίπτωση της αποβολής, με την ίδια απόφαση που λαμβάνεται για την αποβολή. Η σχετική απόφαση και η πράξη διαγραφής έχει επικυρωτικό και μόνο χαρακτήρα της γενόμενης αποχώρησης ή αποβολής.

 

 12. Αναστολή δικαιωμάτων Μέλους

1. Η μη εκπλήρωση εκ μέρους Μέλους των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τον Σύνδεσμο συνεπάγεται αναστολή των δικαιωμάτων του περί συμμετοχής και άσκησης του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου. Ειδικότερα, η αναστολή έχει ως συνέπεια το Μέλος να μη λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της απαιτούμενης σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 18 απαρτίας των Γενικών Συνελεύσεων, να μην έχει δικαίωμα ψήφου και εν γένει συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Μέλος περιέρχεται σε κατάσταση αναστολής αφού το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει τη μη εκπλήρωση και αποφασίσει την αναστολή, συνεκτιμώντας τις αναγκαίες περιστάσεις, όπως ενδεικτικά το είδος και το ύψος της οικονομικής οφειλής, ως και το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της καταβολής της.

3. Η κατάσταση της αναστολής αίρεται εφόσον το Μέλος προβεί σε εκπλήρωση των οφειλόμενων προς τον Σύνδεσμο υποχρεώσεών του. Η άρση διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον αυτό διαπιστώσει την εκ μέρους του Μέλους εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το Μέλος δεν εκπληρώσει οφειλές του προς τον Σύνδεσμο για διάστημα δύο (2) ετών, τότε αποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Τα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

13. Γενικά

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη.

2. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα Μέλη του Συνδέσμου που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο, όπως προβλέπονται γενικά στο παρόν Καταστατικό και καθορίζονται κάθε φορά ειδικά με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή και της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

14. Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου, έχει δε το δικαίωμα να τα παύει οποτεδήποτε.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Για την εκλογή και παύση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ως και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής διενεργείται υποχρεωτικά υπό την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39.

β) Για την έγκριση του προϋπολογισμού, του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού, των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της ετήσιας έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

γ) Για τη μεταβολή του σκοπού του Συνδέσμου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 100 του Αστικού Κώδικα.

δ) Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού του Συνδέσμου (άρθρο 99 Α.Κ.).

ε) Για τη διάλυση του Συνδέσμου (άρθρο 99 Α.Κ.) και θέση αυτού σε εκκαθάριση, και για την τύχη της καθαρής περιουσίας του, σύμφωνα με το Νόμο, μετά το τέλος της εκκαθάρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό του Νόμου.

στ) Για το διορισμό εκκαθαριστών, όπου αυτό απαιτείται.

3. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή σε θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Οι ενδιαφερόμενοι για την εκλογή θα πρέπει να έχουν υποβάλει σχετική αίτηση υποψηφιότητας προς τον Σύνδεσμο το αργότερο μέχρι και την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία σύγκλησης της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει για τη σχετική εκλογή.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει ελέγξει την πλήρωση των προϋποθέσεων εκλογής σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή του, πριν την Συνέλευση, να έχει ανακηρύξει τον κατάλογο με τους υποψήφιους και να τον έχει κοινοποιήσει σε όλα τα Μέλη του Συνδέσμου. Ο σχετικός κατάλογος υποψηφίων θα πρέπει επίσης να έχει παραδοθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου ο τελευταίος να τον εκφωνήσει στην Γενική Συνέλευση.

4. Για την εκλογή σε θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής,θα πρέπει:

α) το υποψήφιο πρόσωπο να είναι το ίδιο Μέλος ή σε περίπτωση που Μέλος είναι Ν.Π.Ι.Δ. το υποψήφιο πρόσωπο να είναι νόμιμος εκπρόσωπος του Μέλους του Συνδέσμου, αυτό πρέπει να προκύπτει από ΦΕΚ.

β) το υποψήφιο πρόσωπο να μην έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων με αμετάκλητη απόφαση και

γ) το Μέλος του Συνδέσμου, να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι του Συνδέσμου κατά την ημερομηνία ανακήρυξής του ως υποψηφίου.

5. Ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται οι επτά (7) και τρεις (3), αντίστοιχα, πρώτοι που πλειοψήφησαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Εκ των μη επιτυχόντων εκλέγονται κατά σειρά τα αναπληρωματικά μέλη, ήτοι έως επτά (7) και ένα (1) αντίστοιχα.

 

15. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει τακτικά στην έδρα του Συνδέσμου ή σε χώρο εκτός της έδρας του Συνδέσμου ο οποίος κρίνεται κατάλληλος για το σκοπό αυτό, οπότε ενημερώνονται εγκαίρως τα Μέλη του Συνδέσμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16. Η Τακτική Συνέλευση πραγματοποιείται μία φορά τουλάχιστον σε κάθε ετήσια χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης. Η τακτική, κατά τα ανωτέρω, Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να κρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό, τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, να τους απαλλάξει από κάθε ευθύνη, ως και να κρίνει τον προϋπολογισμό για την επόμενη ετήσια χρήση.

2. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, ή με έγγραφη αίτηση του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει Μελών του Συνδέσμου, απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί, η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση από το ένα πέμπτο (1/5) των Μελών.

3. Σε περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα Μέλος του Συνδέσμου να υποβάλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο με αίτημα να διοριστεί προσωρινή διοίκηση που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης και ως τότε να διαχειρίζεται τις κατεπείγουσας φύσης υποθέσεις του Συνδέσμου. Είναι αδιάφορο εάν το Μέλος αυτό δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένο.

4. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί ως σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγούμενα έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει σ’ αυτή το θέμα της παραίτησής του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με τον τρόπο που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

16. Πρόσκληση & Ημερήσια Διάταξη

1. Η πρόσκληση των Μελών σε Γενική Συνέλευση συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτή περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον ο χρόνος και ο τόπος σύγκλησης της Συνέλευσης, ο χαρακτηρισμός της ως έκτακτης ή τακτικής, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία συγκαλείται, ως και οι ημερομηνίες των επαναληπτικών συνελεύσεων σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Η πρόσκληση αναρτάται σε εμφανές μέρος στα γραφεία του Συνδέσμου δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και αποστέλλεται ατομικά σε κάθε Μέλος μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπικώς (fax) ή ταχυδρομικώς με απλό ταχυδρομείο, με βάση τα δηλωθέντα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 η) στοιχεία του Μέλους.

3. Ταυτόχρονα με την προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται ο αριθμός των Μελών και ο κατάλογος όσων δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Μη εντάξει ταμειακά Μέλη δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

4. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παρ. 3 του άρθρου 15, η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Σε περίπτωση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης εκτάκτως σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 του άρθρου 15, η ημερήσια διάταξη δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει θέματα άλλα, εκτός από τα αναφερόμενα στο έγγραφο των αιτούντων Μελών.

6. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα για θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν σε αυτή παρίστανται όλα τα Μέλη και κανένα από αυτά δεν αντιλέξει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων και χωρίς τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης εφόσον συναινέσουν εγγράφως όλα τα Μέλη.

 

17. Εκπροσώπηση Μελών στη Γενική Συνέλευση

1. Ο αντιπρόσωπος του Μέλους που το εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή νόμιμος εκπρόσωπος του Μέλους.

2. Σε περίπτωση κωλύματος του ως άνω αντιπροσώπου, το Μέλος μπορεί να εκπροσωπείται, ως προς όλα τα δικαιώματά του, από τον οριζόμενο από την εταιρεία του Μέλους ως αναπληρωτή του για τη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση. Αναπληρωτής του Μέλους θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας του Μέλους ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στέλεχος ή υπάλληλος της εταιρείας ή άλλο πρόσωπο της επιλογής του Μέλους που έχει προς τούτο ειδικώς εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω ειδική εξουσιοδότηση θα πρέπει να παραδίδεται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής στην περίπτωση διενέργειας αρχαιρεσιών και σε κάθε άλλη περίπτωση να κατατίθεται ακριβές αντίγραφό της, πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

 

18. Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παρουσία του ενός δευτέρου (½) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των Μελών. Εάν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε επτά (7) ημέρες, στον τόπο και το χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση της αρχικής Συνέλευσης προς συζήτηση των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται Μέλη που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (¼) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει Μελών. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση καλείται και συνέρχεται πάλι μέσα σε επτά (7) ημέρες με την ίδια διαδικασία, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων Μελών.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών.

3. Ειδικά και προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην τροποποίηση του Καταστατικού και στη διάλυση του Συνδέσμου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται Μέλη που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει Μελών, ενώ απαιτείται για τη λήψη των αποφάσεων αυτών πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων Μελών.

4. Ειδικά και προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα εφόσον παρίστανται άπαντα τα Μέλη του Συνδέσμου. Για τη λήψη της απόφασης αυτής απαιτείται η ομόφωνη συναίνεση όλων των Μελών. Τα απόντα μέλη συναινούν εγγράφως.

 

19. Αρμοδιότητες Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον σύμφωνα με το άρθρο 33 αναπληρωτή του.

2. Μετά τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό της Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο και έναν (1) Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη. Στη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Γραμματέα μπορεί να εκλέγονται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αρμοδιότητες του Προέδρου είναι η διεύθυνση και εποπτεία των εργασιών της Συνέλευσης. Οι αρμοδιότητες αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα εξής: α) Τον καθορισμό, πριν την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης, του χρόνου ομιλίας του κάθε ενδιαφερόμενου να λάβει το λόγο, ως και των δευτερολογιών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση επιτρέπονται μία και μόνο φορά και για διάστημα όχι μεγαλύτερο του ημίσεως της αρχικής ομιλίας. β) Την τήρηση σειράς προτεραιότητας ως προς τους ομιλητές. γ) Την αφαίρεση του λόγου από ομιλητές που δεν επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά ή που αναπτύσσουν θέματα ξένα προς τα προς συζήτηση. δ) Τον έλεγχο της νομιμότητας των παρισταμένων, ως και την ύπαρξη των απαιτούμενων ποσοστών απαρτίας. ε) Τη μέριμνα για την ακριβή τήρηση της ημερήσιας διάταξης. στ) Τη διακοπή της συνεδρίασης, σε περίπτωση διατάραξης με οποιοδήποτε τρόπο της τάξης και της ομαλής διεξαγωγής της συνεδρίασης. ζ) Την αποβολή από την αίθουσα της συνεδρίασης των υπαιτίων για τη διαταραχή προσώπων, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο για την αποκατάσταση της τάξης και την ομαλή συνέχιση των εργασιών της συνέλευσης. Η αποβολή των ανωτέρω προσώπων δεν συνεπάγεται πάντως και στέρηση του δικαιώματος ψήφου. η) Τη διεξαγωγή κάθε αναγκαίας ενέργειας για τη σύννομη και σύμφωνη με το Καταστατικό διεξαγωγή της Συνέλευσης και την ομαλή αποπεράτωσή της.

4. Αρμοδιότητα του Αντιπροέδρου είναι η παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής στον Πρόεδρο για την επιτέλεση των ως άνω καθηκόντων του.

  

20. Ψηφοφορία

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια ανατάσεως της χειρός ή με ονομαστική ψηφοφορία, εκτός των αποφάσεων που αφορούν στην εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, σε προσωπικά ή εμπιστευτικά θέματα ως και σε θέματα συγχώνευσης με άλλους φορείς, οι οποίες λαμβάνονται έγκυρα μόνο με μυστική ψηφοφορία.

 

21. Πρακτικά

1. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος, με αίτηση Μέλους, καταχωρεί στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλο νόμιμο αναπληρωτή του ή τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

22. Προσβολή αποφάσεων

Κατά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ασκείται αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μέσα σε αποσβεστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήψη της απόφασης σύμφωνα με το Νόμο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

23. Σύνθεση

1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Ειδικότερα, το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση.

 

24. Θητεία

1. Η θητεία των Συμβούλων είναι τριετής, αρχομένη από την εκλογή τους και λήγουσα μετά τρία (3) έτη, παρατεινόμενη μέχρι την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξης της θητείας τους.

2. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

 

25. Έκπτωση

1. Έκπτωση από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου επέρχεται στις εξής περιπτώσεις:

α) στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του μέλους του ΔΣ με αμετάκλητη απόφαση,

β) αμετάκλητης καταδίκης του μέλους του ΔΣ για ένα από τα αδικήματα που συνεπάγονται αυτοδίκαια την έκπτωσή του, όπως προβλέπεται από το Νόμο,

γ) ανάκλησης του μέλους του Δ.Σ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

δ) σε περίπτωσης αποβολής, αποχώρησης ή διαγραφής του Μέλους του Συνδέσμου, του οποίου το μέλος του Δ.Σ. είναι εκπρόσωπος,

ε) απώλειας της ιδιότητας του εκπροσώπου Μέλους του Συνδέσμου, η οποία λήφθηκε υπόψη για την εκλογή του στη θέση του μέλους,

στ) αδικαιολόγητης απουσίας του μέλους του Δ.Σ. για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) συνεχών τακτικών συνεδριάσεων ή δικαιολογημένης απουσίας του πέραν του έτους.

2. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) έως γ) της προηγούμενης παραγράφου, η έκπτωση από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου επέρχεται αυτοδίκαια, ήτοι με την επέλευση του σχετικού λόγου έκπτωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επικυρώσει την έκπτωση με απόφασή του που έχει δηλωτικό χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις των στοιχείων δ) έως στ), η έκπτωση επέρχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

26. Περιορισμοί

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού δεν επιτρέπεται να καταρτίζουν συμβάσεις και εν γένει να αναπτύσσουν σχέσεις με τον Σύνδεσμο εξαρτημένων ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών, ενδεικτικά ανάληψης έργου ή προμηθειών, που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής ή την απόκτηση κέρδους από την παροχή προς τον Σύνδεσμο των σχετικών υπηρεσιών.

 

27. Ευθύνη

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι του Συνδέσμου για κάθε ζημία από τη διαχείριση που οφείλεται σε υπαιτιότητά τους. Μέλος δεν υπέχει ευθύνη για αποφάσεις ληφθείσες σε συνεδρίαση, κατά την οποία απουσίαζε ή ήταν παρόν και διαφώνησε, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η διαφωνία του βεβαιώνεται από το πρακτικό της συνεδρίασης.

2. Τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα του Συνδέσμου, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

 

28. Παραίτηση – Αναπλήρωση

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλλει οποτεδήποτε δήλωση παραίτησης από τη σχετική ιδιότητα. Η δήλωση πρέπει να είναι έγγραφη και να απευθύνεται, με απλή κοινοποίηση, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απώλεια της ιδιότητας συνεπεία της δήλωσης επέρχεται την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας κοινοποίησής της προς τον Σύνδεσμο.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή θανάτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό. Στην περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών, η θέση του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει κενή. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας του (ήτοι 4), διαφορετικά προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, προς αντικατάσταση των αναπληρωματικών μελών, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών με πρόσκληση του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του ή ζητείται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

3. Η θητεία του αναπληρώσαντος μέλους λήγει κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία αυτού που αναπλήρωσε.

 

29. Συγκρότηση σε σώμα – Σύγκληση – Συνεδριάσεις

1. Το νεοεκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εντός δέκα (10) ημερών από της εκλογής του, με πρόσκληση και υπό την προεδρία του Συμβούλου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του κατά σειρά τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, και τον Ταμία. Τα ως άνω εκλεγόμενα μέλη αποτελούν το Προεδρείο του Συνδέσμου (Διοικητική Επιτροπή). Σε περίπτωση που ο ως άνω πλειοψηφήσας Σύμβουλος αδρανήσει ή κωλύεται, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται ως ανωτέρω κατόπιν προσκλήσεως του αμέσως επόμενου πλειοψηφήσαντος Συμβούλου.

2. Η εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία για ένα ή περισσότερα αξιώματα, επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ των δύο πλειοψηφησάντων, οπότε εκλέγεται ο συγκεντρώσας τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. Πρώτα εκλέγεται ο Πρόεδρος. Μετά την εκλογή του Προέδρου ακολουθεί η εκλογή για τις υπόλοιπες θέσεις του Προεδρείου κατά την αναφερόμενη στην παρ. 1 σειρά. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή σε πρόσωπα συγγενικά αυτού σε α’ ή β’ βαθμό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε τόπο, ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν και περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τακτικά μία τουλάχιστον φορά κάθε ημερολογιακό δίμηνο. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση ή, όταν τούτο επιβάλλεται από τις περιστάσεις, και κατά την ημέρα της συνεδρίασης εφόσον στην περίπτωση αυτή διασφαλίζεται η προηγούμενη ενημέρωση των Μελών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, υποχρεούται όπως συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη θέμα ως προς το οποίο έχει λάβει, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, έγγραφη εισήγηση από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει επίσης έκτακτα στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο και

β) όταν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του, με έγγραφη αίτηση που απευθύνεται στον Πρόεδρο και περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα. Σε αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.

5. Σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως δε όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος εκτάκτου ανάγκης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού, ακόμη και σε κείμενο εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας του Συνδέσμου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συζητά και επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων επ’ αυτών.

6. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου 8, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται, ως παρουσίας νοουμένης και αυτής μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη κλπ.), το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

7. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου 8, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ονομαστική ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο για προσωπικά θέματα ή αν αποφασισθεί τούτο από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί από τα τέσσερα έβδομα (4/7) των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία, αυτή επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα, σε περίπτωση δε και νέας ισοψηφίας η απόφαση θεωρείται απορριπτική.

8. Ειδικά και προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε θέματα: α) απεργίας των Μελών του Συνδέσμου, β) αγοραπωλησίας ακινήτου από τον Σύνδεσμο, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

9. Εάν το Συμβούλιο σε δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις δεν μπορεί να λάβει απόφαση για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα, τότε τα θέματα αυτά μπορούν να παραπεμφθούν στην Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικά.

10. Για την παρουσία τρίτων προσώπων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται προηγούμενη έγκριση αυτού.

 

30. Πρακτικά

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2. Ύστερα από αίτημα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

31. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύνδεσμο, εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, ιδίως δε:

1. παρακολουθεί τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τον Σύνδεσμο και συντονίζει τις ενέργειες του Συνδέσμου με γνώμονα την προώθηση των συμφερόντων των Μελών του και των σκοπών του Συνδέσμου.

2. συγκαλεί τις Συνελεύσεις και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση τα θέματα αρμοδιότητάς της.

4. συντάσσει τον απολογισμό και προϋπολογισμό και εισηγείται την έγκρισή τους στη Γενική Συνέλευση, στην οποία και λογοδοτεί για κάθε ενέργεια ή παράλειψή του.

5. εγκρίνει και απορρίπτει την εγγραφή Μελών.

6. καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής, της υποχρεωτικής συνδρομής και κάθε άλλης επιβάρυνσης των Μελών.

7. συντάσσει και τηρεί Μητρώα Μελών.

8. υποδεικνύει τους εκπροσώπους του Συνδέσμου στις διάφορες επιτροπές που συγκροτούνται από την Πολιτεία ή τις κατά περίπτωση Αρμόδιες Αρχές για τη μελέτη νομικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων ζητημάτων σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Διοικητικά Συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τοπικής Αυτοδιοικήσεως κ.λ.π.

9. αποφασίζει σχετικά με τα θέματα οργάνωσης ή συμμετοχής του Συνδέσμου σε διάφορες εκδηλώσεις στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

10. καταρτίζει ειδικές επιτροπές, υπηρεσίες και τμήματα και αναθέτει σε ειδικούς τη μελέτη τόσο των προβλημάτων, όσο και γενικότερων θεμάτων, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εφόσον αυτά άπτονται των σκοπών του Συνδέσμου.

11. προσλαμβάνει και απολύει κατά την κρίση του το έμμισθο προσωπικό, καθώς και νομικούς ή άλλους επιστημονικούς συμβούλους και ορίζει τις αποζημιώσεις τους και αποφασίζει για κάθε άλλη δαπάνη του Συνδέσμου.

12. απονέμει τον τίτλο του Μεγάλου Ευεργέτη, του Ευεργέτη και του Δωρητή και επιμελείται για την ανάρτηση πίνακα του ονόματός τους στα γραφεία του Συνδέσμου και φωτογραφιών των Προέδρων αυτού στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, προσφυγών, μηνύσεων, για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Συνδέσμου ή για την απόκρουση αγωγών στρεφομένων κατά αυτού και γενικά για κάθε ένδικο μέσο ή παραίτηση επ’ αυτού.

14. αναθέτει σε κατάλληλα κατά την κρίση του πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τη σύνταξη επιστημονικών μελετών, νομικών γνωμοδοτήσεων, σχεδίων συμβάσεων κ.α. με γνώμονα την προώθηση των συμφερόντων του Συνδέσμου και των Μελών του. Αναλόγως της περιπτώσεως είναι δυνατόν να αποδίδονται στα Μέλη, με ή χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση, τα προϊόντα των αναθέσεων αυτών.

15. αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

16. λαμβάνει αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις, συνέδρια, συγκεντρώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια κ.λ.π.

17. αποφασίζει για την αγορά ή πώληση ακινήτων και την τοποθέτηση μέρους των χρηματικών διαθεσίμων του Συνδέσμου σε προϊόντα της Κεφαλαιαγοράς και της Χρηματαγοράς καθώς και για τη λήψη ενυπόθηκων ή μη δανείων.

18. ορίζει από τα μέλη του, με απόφασή του, υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αρμοδιότητες του υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων.

19. ορίζει αντιπροσώπους του Συνδέσμου στις διάφορες περιοχές της Χώρας.

20. αποφασίζει για αποδοχή κληροδοσιών και δωρεών.

 

32. Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με ειδική απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, σε μία ή περισσότερες εκτελεστικές επιτροπές, που αποτελούνται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, καθορίζοντας με τη σχετική απόφαση την έκταση των ανατιθέμενων κάθε φορά αρμοδιοτήτων, ως και κάθε άλλο θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών.

 

33. Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και διευθύνει τις εργασίες του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό, έχει δε την ανώτατη εποπτεία του Συνδέσμου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Πρόεδρος: α) κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του Συνδέσμου, δ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ε) συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου, όπου ως έγκυρη υπογραφή λογίζεται και η πιστοποιημένη με ηλεκτρονική ψηφιακό τρόπο και στ) επιφυλλασσομένων των τυχόν ειδικότερων εξουσιοδοτήσεων που μπορεί να παράσχει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο δικαστικά και εξώδικα, σε κάθε Αρχή και κάθε Δικαστήριο και σε όλες τις σχέσεις του Συνδέσμου και διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους του.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος εξουσιοδοτείται να χορηγεί προς τρίτους, όπως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, σε πρόσωπα από την υπηρεσία του Συνδέσμου ή εκτός αυτής, ειδικές εξουσιοδοτήσεις κατά περίπτωση, για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων ή διεύθυνση και διαχείριση τομέων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία και εν γένει δραστηριότητα του Συνδέσμου, όπως ενδεικτικά για την εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε επιτροπές δημοσίων υπηρεσιών, συμβούλια οργανισμών ή άλλα συλλογικά όργανα στα οποία ενδέχεται να προβλέπεται η συμμετοχή του Συνδέσμου ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, καθορίζοντας κάθε φορά τον τρόπο ενέργειας των εξουσιοδοτημένων και την έκταση της σχετικής εξουσιοδότησης.

 

34. Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων

1. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο αυτού, οποτεδήποτε τούτο απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συνδέσμου. 

2. Τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ως προς όλα τα καθήκοντά του Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Β’ Αντιπρόεδρος έχει ως κύρια αποστολή τον συντονισμό και την εποπτεία της διοικητικής αποκέντρωσης της λειτουργίας του Συνδέσμου, εκτός των όποιων άλλων αρμοδιοτήτων ήθελε να του αναθέσει τοΔιοικητικό Συμβούλιο.

 

35. Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

1. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την γραμματεία του Συνδέσμου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα, όπου ως έγκυρη υπογραφή λογίζεται και η πιστοποιημένη με ηλεκτρονική ψηφιακό τρόπο και τηρεί το αρχείο του Συνδέσμου και τα βιβλία πρακτικών.

2. Τον Γενικό Γραμματέα όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ως προς όλα τα καθήκοντά του ένα (1) από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

 

36. Αρμοδιότητες Ταμία

1. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη, εκδίδοντας τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις, κάθε νόμιμη πληρωμή με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και επίσης: α) τηρεί τα προβλεπόμενα από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό βιβλία της χρηματικής διαχείρισης του Συνδέσμου, β) συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης χρήσης, γ) κρατεί στα χέρια του το καθοριζόμενο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό για τις ανάγκες του Συνδέσμου και το υπόλοιπο το καταθέτει σε Τράπεζες, και δ) είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των αποδείξεων, ενταλμάτων πληρωμής και όλων γενικά των δικαιολογητικών της διαχείρισης.

2. Κάθε ανάληψη χρημάτων που ενεργεί ο Ταμίας γίνεται με εξουσιοδότηση σε διαταγή του Ταμία, η οποία έχει δύο από κοινού υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, ή των νομίμων αναπληρωτών τους, όπου ως έγκυρη υπογραφή λογίζεται και η πιστοποιημένη με ηλεκτρονική ψηφιακό τρόπο.

3. Ο Ταμίας ευθύνεται για κάθε πταίσμα έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ως προς τη διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου.

4. Ο Ταμίας, μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέσει την πραγματοποίηση των εισπράξεων και την τήρηση των βιβλίων της χρηματικής διαχείρισης σε πρόσωπα ανήκοντα στο έμμισθο προσωπικό του Συνδέσμου.

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον Ταμία αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37. Αρμοδιότητες

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την άσκηση του ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου στον Σύνδεσμο, ιδίως για τον έλεγχο του ετήσιου ισολογισμού, της κατάστασης εσόδων και εξόδων και την εν γένει διαχείριση του Συνδέσμου, ως και για την υποβολή έκθεσης στην Γενική Συνέλευση που καλείται να αποφασίσει επί των σχετικών οικονομικών στοιχείων, καταστάσεων και πεπραγμένων. Την εν λόγω έκθεση υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

2. Για την άσκηση των καθηκόντων της Ελεγκτικής Επιτροπής τίθενται στη διάθεσή της, σε πρώτη ζήτηση, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικητικής Επιτροπής και των Γενικών Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης, ενώ επίσης γνωστοποιείται σε αυτή, το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρεςπριν την Γενική Συνέλευση ο απολογισμός των πεπραγμένων και ο οικονομικός απολογισμός.

 

38.Μέλη – Θητεία – Εκλογή – Άσκηση καθηκόντων

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.

2. Η διάρκεια της θητείας της συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκλογές για τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνονται ταυτόχρονα και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της έχει απόλυτη εξουσία έρευνας και ελέγχου σε όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο Σύνδεσμος. Ο έλεγχος της διαχείρισης διενεργείται στα γραφεία του Συνδέσμου.

5. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εφορευτική Επιτροπή.

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

39. Εφορευτική Επιτροπή

1. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό που εκλέγονται δια ανατάσεως της χειρός από την Γενική Συνέλευση που καλείται να αποφασίσει επί των θεμάτων εκλογής των μελών που ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, πριν την έναρξη της σχετικής εκλογικής διαδικασίας.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας εκλογής από την Γενική Συνέλευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων της, η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης και της εύρυθμης διεξαγωγής των σχετικών εκλογικών διαδικασιών, παρακολουθεί και μεριμνά για τη διεξαγωγή τους σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, ενώ επίσης εξετάζει κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται κατά τη σχετική διαδικασία.

3. Η Εφορευτική Επιτροπή, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αντίγραφο μητρώου Μελών για τον έλεγχο των ταμειακώς εντάξει Μελών, τα οποία και μόνο δικαιούνται να λάβουν μέρος στη σχετική ψηφοφορία.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της τηρώντας την εξής διαδικασία:

α) Η ψηφοφορία γίνεται υποχρεωτικά με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου επισήμου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του ψηφοφόρου, καθώς και με την προσκόμιση του ακριβούς αντιγράφου του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του Μέλους με το οποίο εξουσιοδοτείται ο ψηφοφόρος ως εκπρόσωπος της εταιρείας για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου.

β) Μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων ανακοινώνοντας το αποτέλεσμα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

γ) Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφαση. Στην αρχή γίνεται η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.

δ) Τέλος, γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ανάλογα με την περίπτωση. Εκ των μη επιτυχόντων οι πρώτοι κατά σειρά ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη.

5. Μετά το πέρας της διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει τα πρακτικά ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων, τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε, φυλάσσονται στα αρχεία του Συνδέσμου.

 

40. Αρμοδιότητες Νομικού Συμβούλου

1. Οι αρμοδιότητες του Νομικού Συμβούλου του Συνδέσμου αφορούν στην παροχή νομικής υποστήριξης επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Συνδέσμου και των Μελών αυτού. Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων του, ο Νομικός Σύμβουλος γνωματεύει ως προς κάθε ζήτημα του Συνδέσμου που υποβάλλεται σ’ αυτόν, επιμελείται υπό την ιδιότητά του των υποθέσεων του Συνδέσμου, εκπροσωπεί δικαστικώς τον Σύνδεσμο και γενικά ασχολείται με κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του που ανατίθεται από τον Σύνδεσμο, όπως ενδεικτικά, παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης χωρίς ψήφο, καλούμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Διοικητική Επιτροπή ή τον Πρόεδρο παρέχει τη ζητούμενη απ’ αυτόν νομική συμβουλή και εν γένει υπηρεσία και εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε ειδικά καθοριζόμενες περιπτώσεις με εντολή του Προέδρου ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων νομικών συμβούλων ή και συνεργαζόμενων δικηγόρων, με πάγια αντιμισθία ή αμοιβή κατ’ αποκοπή, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, καθορίζει τις αρμοδιότητες καθενός, τη φύση της συνεργασίας ή όπου τούτο κρίνεται σκόπιμο ορίζει επικεφαλής και αναθέτει σε αυτόν την οργάνωση του Νομικού Συμβουλίου.

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΠΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΔΩΡΗΤΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ

41. Πόροι – Περιουσία

1. Πόροι του Συνδέσμου είναι:

α) το εφάπαξ καταβαλλόμενο τίμημα δικαιώματος εγγραφής και οι υποχρεωτικές τακτικές και έκτακτες συνδρομές των τακτικών Μελών ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των Μελών, όπως αυτές καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου.

γ) τα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες καθώς και προαιρετικές εισφορές των Μελών. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα.

2. Περιουσία του Συνδέσμου αποτελούν όλα τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κατατεθειμένα ή μη σε τράπεζες χρήματα με τους τόκους τους και τα επενδεδυμένα, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, κεφάλαια σε κινητές αξίες, προϊόντα της Κεφαλαιαγοράς και της Χρηματαγοράς, τα έπιπλα, τα σκεύη και ο λοιπός εξοπλισμός των γραφείων και γενικά, τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από τους αναφερομένους πόρους του. Η περιουσία του Συνδέσμου δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς διάφορους από αυτούς που προβλέπει το παρόν Καταστατικό και ουδέποτε μοιράζεται στα Μέλη του Συνδέσμου.

42. Διαχείριση

1. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Ο Σύνδεσμος διατηρεί σε τράπεζες έναν ή περισσότερους όψεως και έντοκους λογαριασμούς, στους οποίους κατατίθεται από τον Ταμία κάθε ταμειακό υπόλοιπο, εκτός του ποσού που καθορίζεται κατά την κρίση του Ταμία και του Προέδρου για τρέχουσες δαπάνες και έξοδα του Συνδέσμου. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να τοποθετούνται χρήματα του Συνδέσμου και σε προϊόντα της Κεφαλαιαγοράς και της Χρηματαγοράς.

 

 

43.Δωρητές – Ευεργέτες

1. Δωρητής του Συνδέσμου, θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δωρίζει σ’ αυτόν χρήματα, κινητές αξίες ή ακίνητα αξίας  πεντακοσίων έως χιλίων Ευρώ (€ 500-1.000).

2. Ευεργέτης, όταν η δωρεά υπερβαίνει κατ’ αξία τα χίλια Ευρώ (€ 1.000).

3. Μέγας ευεργέτης, όταν η δωρεά υπερβαίνει κατ’ αξία τα πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 5.000).

4. Το ύψος των ποσών αυτών, αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ειδικοί πίνακες που αναγράφουν τα ονόματα των ανωτέρω, αναρτώνται σε εμφανή σημεία των γραφείων του Συνδέσμου.

6. Οι δωρητές και ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

 

44. Βιβλία

1. Ο Σύνδεσμος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται όταν και όπως αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία., ήτοι:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο αναγράφονται κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία του κάθε Μέλους, η ιθαγένειά του, η χρονολογία γεννήσεως ή σύστασής του, η κατοικία ή η έδρα του, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή ο ΑΡ.Μ.Α.Ε. του, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του, ως και η ταμειακή του κατάσταση - ενημέρωση.

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των Μελών.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε) Βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

στ) Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου.

2. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία, λογιστικά ή διαχειριστικά, τα οποία επιβάλλει η οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής, αριθμημένα πριν από την χρησιμοποίησή τους. Επίσης τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία που διατάξεις νόμων επιβάλλουν.

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ - ΔΙΑΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

45. Διάλυση

1. Ο Σύνδεσμος λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του που λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για τη διάλυση μπορεί να ληφθεί και με την έγγραφη συναίνεση όλων των Μελών του Συνδέσμου.

β) Όταν ο αριθμός των Μελών μειωθεί κάτω των είκοσι (20). Στην περίπτωση αυτή η διάλυση επέρχεται αυτοδίκαια.

γ) Με απόφαση του Πρωτοδικείου, εάν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του συνόλου των μελών του ή το ένα πέμπτο (1/5) των Μελών του Συνδέσμου ή η εποπτεύουσα Αρχή, εφόσον: (i) μειώθηκε ο αριθμός των Μελών του ή από άλλα αίτια είναι αδύνατο να αναδειχθεί η διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί ο Σύνδεσμος σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, (ii) ο σκοπός του Συνδέσμου ολοκληρώθηκε ή από την μακροχρόνια αδράνεια έχει εγκαταλειφθεί, (iii) ο Σύνδεσμος επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από αυτόν που καθορίζει το παρόν Καταστατικό ή ο σκοπός ή η λειτουργία του Συνδέσμου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.

 

46. Εκκαθάριση

1. Τη λύση του Συνδέσμου ακολουθεί η εκκαθάριση αυτού. Ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτοδίκαια με την επέλευση των λόγων διάλυσης που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, εξακολουθεί πάντως να υφίσταται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και μέχρι το πέρας των εργασιών αυτής.

2. Εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει άλλως, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τη διοίκηση των οποίων τελούσε ο Σύνδεσμος κατά το χρόνο διάλυσης αυτού.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις του Συνδέσμου, να εξοφλήσουν τα χρέη του, να εισπράξουν τις απαιτήσεις του και εν γένει να διενεργήσουν κάθε αναγκαία πράξη για την εκκαθάριση της περιουσίας του Συνδέσμου. Μετά το πέρας δε της διαδικασίας οφείλουν να υποβάλουν στην εποπτεύουσα Αρχή έκθεση για τις ενέργειές τους, προς εκκαθάριση της περιουσίας του Συνδέσμου.

4. Η διάρκεια της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το (1) έτος εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή επιβάλλεται τούτο με δικαστική απόφαση οπότε η ανωτέρω διάρκεια παρατείνεται αναλόγως.

5. Μετά την πληρωμή των χρεών και την πώληση κινητών και ακινήτων στοιχείων του ενεργητικού, το καθαρό κεφάλαιο που απομένει διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό του Νόμου.

 

47. Σήμα

Ως σήμα ο Σύνδεσμος θα έχει την γεωμετρική απεικόνιση του νέου κτιρίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε μπλε χρώμα και από κάτω το διακριτικό τίτλο – αρκτικόλεξο ΣΕΔΥΚΑ και την επωνυμία του Σύνδεσμος Εταιρειών Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών.

 

48. Ακροτελεύτια διάταξη

Το παρόν Καταστατικό τροποποιεί και κωδικοποιεί σε ενιαίο κείμενο το Καταστατικό του Συνδέσμου, όπως αυτό ίσχυε με την από 15 Νοεμβρίου 1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αποτελούμενο από πενήντα (50) άρθρα, το Καταστατικό αυτό διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου ....................., τίθεται δε σε ισχύ από την καταχώρισή του στο τηρούμενο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα,                        

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:  

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης                           Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

 

 Κατεβάστε το σε μορφή .doc ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕΔΥΚΑ

Μεγαλος χορηγος 2

Ο ανανεωμένος ιστότοπός μας χαίρει μεγάλης εκτίμησης και προβολής.

Απολαύστε τις θετικές επιπτώσειςπου θα έχει η καταχώρισή σας στο δημοφιλές portal μας.

World market watch

 

 

Commodities charts with 2 months time interval

Monex Live Gold Price Monex Live Silver Price

Monex Live Palladium Price Monex Live Platinum Prices

Error | ΣΕΔΥΚΑ

Error

Error message

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 1836 Running in read-only mode: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => cron [:db_insert_placeholder_2] => Attempting to re-run cron while it is already running. [:db_insert_placeholder_3] => a:0:{} [:db_insert_placeholder_4] => 4 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://sedyka.gr/katastatiko [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 3.82.24.132 [:db_insert_placeholder_9] => 1545190775 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /mounted-storage/home183/sub003/sc66644-GCTW/sedyka.gr/modules/dblog/dblog.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.